برای جلوگیری از هرگونه آلودگی مواد اولیه دان در سیلوهای مجهز نگهداری می شود.
دان آماده شده جهت مصرف گله های پرورش در سیلوهای مجزا نگهداری می شود.