بلدرچین هایی که برای گله مادر انتخاب می شوند
پس از زمان معینی که در قرنطینه هستند به سالن تخم گذار منتقل می شوند
و پایه گله تخم گذار کدبندی شده تا وضعیت هر پایه از نظر تعداد تخم و سایر موارد بهداشتی مشخص شود.

در شبانه روز یکبار تخمها جمع آوری و به قسمت جوجه کشی منتقل می شود.