از روزی که جوجه ها از تخم بیرون می آیند در زمان معین و شرایط و رطوبت مناسب با جیره مخصوص خود نگهداری میشوند.