شامل اتاق کارگران ، اتاق ذخیره تخم با دمای خاص ، سالن ماشین ستر و هچر ، اتاق شستشو و ضد عفونی می باشد.