آخرین مرحله پرورش است که بلدرچین ها بعد از زمان معین که در سالن های هفته دوم هستند به آن منتقل شده و تا زمان کشتار با جیره و شرایط خاص خود در آنجا پرورش داده می شوند.